top_tune_image
ITW 业务范围
business_units
和运输产品相关的部件、紧固件等。
business_units
专业设备、电源转换、冶金和电子产品
business_units
粘合剂、密封胶、润滑剂、切割液和卫生清洁用品
business_units
商业食品设备和相关服务
business_units
用于材料、结构测试、测量的设备及相关软件
business_units
商业建筑设备和相关服务
business_units
塑料自封袋包装,产品编码和标记设备、耗材,饮料包装设备、耗材
最新动态

brochure
ITW 小册子 2010